ALGEMENE VOORWAARDEN VALBEVEILIGING-WINKEL

 

Artikel 1 –  Definities en toepasselijkheid

 1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:
  a. Valbeveiliging-Winkel
  Vestigingsadres: 

HoMSS
Leemdijk 7
9422 CL  Smilde

Telefoon: 06 30515130

e-mail:    contact@valbeveiliging-winkel.nl

Internet: www.valbeveiliging-winkel.nl

Kamer van Koophandel: 01129077

BTW nummer: NL001419310B19

Afnemer:

 1. De natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Valbeveiliging-Winkel gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een Afnemer.
  Voor zover Afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen Afnemer en Valbeveiliging-Winkel van toepassing verklaard.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Valbeveiliging-Winkel en de Afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 3. Indien de Afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Valbeveiliging-Winkel van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Valbeveiliging-Winkel niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Valbeveiliging-Winkel, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden zijn de Afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als Pdf-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 5. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Valbeveiliging-Winkel wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Valbeveiliging-Winkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 –  Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes van Valbeveiliging-Winkel zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Valbeveiliging-Winkel tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). Valbeveiliging-Winkel is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de Afnemer op de website van Valbeveiliging-Winkel een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de Afnemer op de knop “BESTELLING PLAATSEN” drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de Afnemer van Valbeveiliging-Winkel een bevestiging per e-mail ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
 3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor Valbeveiliging-Winkel nimmer bindend.

 Artikel 3 –  Prijs

 1. Alle door Valbeveiliging-Winkel gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Valbeveiliging-Winkel aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend-, porto-, verpakkings- en overige handelingskosten.
 3. Valbeveiliging-Winkel is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 4. Valbeveiliging-Winkel is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

Artikel 4 –  Betalingsvoorwaarden en wijze van betaling

 1. Betaling geschiedt via de website van Valbeveiliging-Winkel direct na het doorlopen van het bestelproces.
 2. Valbeveiliging-Winkel biedt diverse betalingsmogelijkheden waarmee u veilig en snel uw betaling kunt doen. Voor de verschillende betalingsmethoden verwijzen wij u naar het artikel “Betaalmethoden” elders op deze website. Het is ook mogelijk om handmatig een overboeking te doen naar ons rekeningnummer. Dit kunt u aangeven bij het plaatsen van uw bestelling waarna u de betalingsdetails ontvangt. Uw bestelling wordt pas verzonden nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Mocht u vragen hebben over het betalen van uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 3. Alle betalingen moeten geschieden op een door Valbeveiliging-Winkel aan te wijzen bankrekening- nummer in Nederland.
 4. Verrekening door Afnemer van eventuele tegoeden wegens retouren e.d. is niet toegestaan; eventuele terugbetalingen aan Afnemer worden door Valbeveiliging-Winkel verzorgd.
 5. Betalingen door Afnemer aan Valbeveiliging-Winkel op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards, geschiedt voor risico van de Afnemer. Valbeveiliging-Winkel is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door Afnemer aan Valbeveiliging-Winkel via het Internet of anderszins is voor eigen risico van de Afnemer.

Artikel 5 –  Levering

 1. Als plaats van levering geldt in alle gevallen – behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door Afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van Afnemer dan wel een ander door Afnemer opgegeven afleveringsadres binnen Nederland.
 2. Valbeveiliging-Winkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in behandeling nemen en de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Valbeveiliging-Winkel zal geaccepteerde en betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uitleveren en streeft ernaar de bestelling binnen 3-5 werkdagen op het door Afnemer opgegeven afleveringsadres te bezorgen:
  a. mits deze op een werkdag voor 12.00 uur besteld en betaald is, en
  b. mits het bestelde voorradig is (zo niet, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op).
 4. Bestellingen worden compleet uitgeleverd, dat wil zeggen zodra alle bestelde artikelen van eenzelfde order voorradig en dus leverbaar zijn  (er worden geen artikelen in back-order gehouden) In dat geval geldt de langste levertijd en wordt u door ons hierover geïnformeerd.
 5. Het is niet mogelijk om producten zelf af te halen.
 6. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 7. Afnemer dient bij of onverwijld na aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de geleverde diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 8. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Valbeveiliging-Winkel niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 9. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na de aflevering c.q.;. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan Valbeveiliging-Winkel te worden gemeld.
 10. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat Afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 6 – Garanties Afnemer

 1. Afnemer verplicht zich Valbeveiliging-Winkel in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
  a. aan Valbeveiliging-Winkel de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
  b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
  c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 tot 18.00 uur kan plaatsvinden.
 3. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat Afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2     bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit    moment is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Valbeveiliging-Winkel vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de Afnemer conform artikel 8.
 4. Onverminderd de verplichting tot betaling is Afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Valbeveiliging-Winkel ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

Artikel 7 – Risico-overgang

 1. Ongeacht hetgeen tussen Valbeveiliging-Winkel en Afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van Valbeveiliging-Winkel, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of van de door Afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
 2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of de door Afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan, is Afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.  De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft   het karakter van een fatale termijn. De Aansprakelijkheid van Valbeveiliging-Winkel tegenover Afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten.
 2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien Valbeveiliging-Winkel door Afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;
  b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden;
  c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. Valbeveiliging-Winkel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van Valbeveiliging-Winkel.
 6. Valbeveiliging-Winkel is nimmer aansprakelijk ter zake van de door Afnemer aan Valbeveiliging-Winkel in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 7. Onverminderd het bovenstaande is Valbeveiliging-Winkel niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de Afnemer.

Artikel 9 – Software & dataopslag

 1. Bij de koop van of anderszins verkregen softwareproduct ontvangt Afnemer een gegevensdrager (cd-rom etc.), de bijbehorende documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie  conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.
 2. Afnemer verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door Valbeveiliging-Winkel genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken,   logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de   producten dient de Afnemer alle rechten van derden te respecteren.
 3. Installatie van nieuwe software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. Afnemer dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te      voorkomen. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is Valbeveiliging-Winkel niet aansprakelijk.
 4. Valbeveiliging-Winkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij Valbeveiliging-Winkel gekochte of anderszins verkregen opslagmedia, behoudens in geval van door Afnemer aangetoonde opzet of grove schuld van Valbeveiliging-Winkel

Artikel 10 – Vrijwaring

 1. Afnemer vrijwaart Valbeveiliging-Winkel voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Valbeveiliging-Winkel of door haar ingeschakelde tussenpersonen of andere derden, hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart Afnemer Valbeveiliging-Winkel, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.
 3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 11 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Indien nakoming zijdens Valbeveiliging-Winkel of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
 2. Onder overmacht van Valbeveiliging-Winkel wordt in ieder geval verstaan:
  a. de omstandigheid dat Valbeveiliging-Winkel een prestatie (waaronder een prestatie van Afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  b. stakingen;
  c. storingen in het verkeer;
  d. overheidsmaatregelen die Valbeveiliging-Winkel verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  e. relletjes, oproer, oorlog;
  f. extreme weersomstandigheden;
  g. brand;
  h. in-, uit- en/of doorvoerverboden.
 3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat Afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Valbeveiliging-Winkel niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 12 – Retentierecht

Valbeveiliging-Winkel is bevoegd om alle zaken die Valbeveiliging-Winkel van Afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Valbeveiliging-Winkel, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van Valbeveiliging-Winkel, dan is Valbeveiliging-Winkel gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

Artikel 13 – Ontbinding

 1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
  a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
  b. wanneer de onderneming van de wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
  c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
  d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
  e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
 2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij – na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Valbeveiliging-Winkel op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Valbeveiliging-Winkel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Valbeveiliging-Winkel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Industriële en intellectuele eigendom

 1. Valbeveiliging-Winkel garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 2. Indien niettemin door Valbeveiliging-Winkel moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Valbeveiliging-Winkel geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Valbeveiliging-Winkel de betrokken zaak terugnemen tegen betaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij Valbeveiliging- Winkel niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel    bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Valbeveiliging-Winkel ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 15 – Overdracht

Het is Afnemer niet toegestaan om zonder daartoe schriftelijke toestemming van Valbeveiliging-Winkel te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 16 – Privacy

 1. Valbeveiliging-Winkel behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Alle door Afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Valbeveiliging-Winkel gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Valbeveiliging-Winkel noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Valbeveiliging-Winkel onder het artikel “Privacy Disclaimer“.

Artikel 17 – Wijzigingen / aanvullingen

 1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
 2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen – waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – welke tussen Valbeveiliging-Winkel en Afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door Valbeveiliging-Winkel en Afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken – worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Valbeveiliging-Winkel.
 2. Voor vorderingen van Valbeveiliging-Winkel is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van Afnemer bevoegd.
 3. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil kenbaar moeten maken.
 4. Op de door Valbeveiliging-Winkel met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

26 november 2019